2021
  Fastledd (kr/år) Energiledd øre/kWh Effektledd (kr/kW) Effekt kW
Husholdning/hytter 5480 26,4    
vinter: 27,40
sommer: 25,40
Små næring 6280 25,4    
vinter: 26,40
sommer: 24,40
Store næringer 19770 18,5 610 0-100
460 101-200
310 201-
Gatelys uten måler 1350 27    
Uten måler <0,5 kW 1350 27    
Høyspent (uttak på 22kV) 35800 15 260  

 

Merverdiavgift (for tiden 25%) kommer i tillegg for næring.
Avgift til Enova SF på 1 øre/kWh er inkludert i husholdningsforbruk på energileddet.
Avgift til Enova SF på 800 kr/år pr målepunkt er inkludert i fastleddet for andre sluttbrukere enn husholdninger.

 

Se mer informasjon på www.enova.no 
Basistariffen er uten tidsdifferensiering.
Små kunder over 8000 kWh/år kan velge tidsdifferensiering med 1 års bindingstid. 
Sommertariff er fra 01.05 - 30.09 og vintertariff 01.10 - 30.04.
Små næring for inntil 100.000 kWh/år maks OV på 160A/230V og 100 A/400V.
Store næringers effektledd avregnes med foregående måneds høyeste timemaks.

Da produksjonen inn i lavspentnettet er med på å redusere kraftlagets overføringstap vil plusskundene får et negativt energiledd for den energien de mater inn på kraftlagets lavspentnett.

6,3 øre/kWh kreditert på nettleiefaktura for energi levert inn på NettiNord lavspentnett. Ellers ordinær nettleietariff for fastledd og energiuttak fra nettet.

Alle tariffer avregnes og faktureres månedlig.

Husholdninger og offentlig forvaltning i forsyningsområdet er fritatt forbruksavgift.
Næringskunder må betale en redusert sats som f.t er 0,546 øre/kWh.
Fullstendig informasjon finnes hos Toll- og avgiftsdirektoratet.

NettiNord har innført et gebyr for kunder som ikke tillater montering av AMS målere med kommunikasjonsenhet. Gebyret dekker kostnadene for årlig avlesning som må gjøres av kraftlagets eget personell. Gebyret er på kr 1.500,- per år.