Merverdiavgift (for tiden 25%) kommer i tillegg for næring.

Avgift til Enova SF på 1 øre/kWh er inkludert i husholdningsforbruk på energileddet.

Avgift til Enova SF på 800 kr/år pr målepunkt er inkludert i fastleddet for andre sluttbrukere enn husholdninger.

Se mer informasjon på http://www.enova.no/ 

Basistariffen er uten tidsdifferensiering,

Små kunder over 8000 kWh/år kan velge tidsdifferensiering med 1 års bindingstid. Sommertariff er fra 01.05 - 30.09 og vintertariff 01.10 - 30.04.

Små næring for inntil 100.000 kWh/år maks OV på 160A/230V og 100 A/400V.

Store næringers effektledd avregnes med foregående måneds høyeste timemaks.

Alle tariffer avregnes og faktureres månedlig.

Husholdninger og offentlig forvaltning i forsyningsområdet er fritatt forbruksavgift. Næringskunder må betale en redusert sats som f.t er 0,546 øre/kWh. Fullstendig informasjon finnes hos Toll- og avgiftsdirektoratet.

Nettleien har vært uendret siden 2017.