2018
Fastledd (kr/år)Energiledd øre/kWhEffektledd (kr/kW)Effekt kW
Husholdning/hytter548026,40
vinter: 27,40
sommer: 25,40
Små næring628025,40
vinter: 26,40
sommer: 24,40
Store næringer1977018,50610
460
310
0-100
101-200
201-
Gatelys uten måler135027,00
Uten måler <0,5 kW135027,00


Merverdiavgift (for tiden 25%) kommer i tillegg for næring.
Avgift til Enova SF på 1 øre/kWh er inkludert i husholdningsforbruk på energileddet.
Avgift til Enova SF på 800 kr/år pr målepunkt er inkludert i fastleddet for andre sluttbrukere enn husholdninger.

 
Se mer informasjon på www.enova.no 
Basistariffen er uten tidsdifferensiering.
Små kunder over 8000 kWh/år kan velge tidsdifferensiering med 1 års bindingstid. 
Sommertariff er fra 01.05 - 30.09 og vintertariff 01.10 - 30.04.
Små næring for inntil 100.000 kWh/år maks OV på 160A/230V og 100 A/400V.
Store næringers effektledd avregnes med foregående måneds høyeste timemaks.

Alle tariffer avregnes og faktureres månedlig.

Husholdninger og offentlig forvaltning i forsyningsområdet er fritatt forbruksavgift.
Næringskunder må betale en redusert sats som f.t er 0,45 øre/kWh.
Fullstendig informasjon finnes hos Toll- og avgiftsdirektoratet.