• Eier og bruker skal sørge for at både elanlegg og tilknyttet elektrisk utstyr til enhver tid er godt vedlikeholdt, slik at det er trygt å bruke og at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §9). 
  • Den som til enhver tid er eier eller bruker er altså ansvarlig for å utbedre ev. feil og mangler på elanlegg og tilknyttet utstyr.  
  • Undersøk om det forefinnes pålegg fra Det lokale eltilsyn ang. feil og mangler på elanlegget. De fleste eiendomsmeglere henvender seg normalt til oss for å få avklart ovennevnte, eller om anlegget er forfalt til kontroll. Vår erfaring er at i slike tilfeller kan være fornuftig med kontroll av elanlegget.
  • Eventuelle feil og mangler som da blir påpekt vil bli håndtert som en naturlig del av salgsprosessen, og man kan unngå eventuelle senere uoverenstemmelser mellom kjøper og selger.  
  • Er det utført større installasjonsarbeider de senere år? Da kan elektroinstallatøren ha sendt forhåndsmelding til everket/Det lokale eltilsyn. Undersøk i så fall om elektroinstallatøren har sendt ferdigmelding.  
  • Vær oppmerksom på at det skal forefinnes samsvarserklæring (garanti) og nødvendig teknisk underlagsdokumentasjon for alle installasjonsarbeider utført etter 01.07.1999.
  • Eier plikter å oppbevare disse papirene "til evig tid", de skal altså følge anlegget uavhengig av om det er skjedd eierskifte(r).