Merverdiavgift (for tiden 25%) kommer i tillegg for næring.

Avgift til Enova SF på 1 øre/kWh er inkludert i husholdningsforbruk på energileddet.

Avgift til Enova SF på 800 kr/år pr målepunkt er inkludert i fastleddet for andre sluttbrukere enn husholdninger.

Se mer informasjon på http://www.enova.no/ 

Basistariffen er uten tidsdifferensiering,

Små kunder over 8000 kWh/år kan velge tidsdifferensiering med 1 års bindingstid. Sommertariff er fra 01.05 - 30.09 og vintertariff 01.10 - 30.04.

Små næring for inntil 100.000 kWh/år maks OV på 160A/230V og 100 A/400V.

Store næringers effektledd avregnes med foregående måneds høyeste timemaks.

Alle tariffer avregnes og faktureres månedlig.

Husholdninger og offentlig forvaltning i forsyningsområdet er fritatt forbruksavgift. Næringskunder må betale en redusert sats som f.t er 0,45 øre/kWh. Fullstendig informasjon finnes hos Toll- og avgiftsdirektoratet.

Historiske nettleiepriser 2015
2015FastleddEnergiledd øre/kWhEffektledd kr/kWh)Effekt kWh
Husholdning/hytter4840
26,40
Vinter: 27,40
Sommer: 25,40
Små næring5640
25,40
Vinter: 26,40 
Sommer: 24,40
Stor næring1708018,50
610
460
310 
0-100
101-200
201- 
Gatelys u/måler115027,00
Umålt < 1kW115027,00

 

Historiske nettleiepriser 2014
2014FastleddEnergiledd øre/kWhEffektledd kr/kWh)Effekt kWh
Husholdning/hytter4840
31,00
Vinter: 32,00
Sommer: 29,00 
Små næring5640
30,00
Vinter: 31,00 
Sommer: 28,00 
Stor næring1708023,00
610
460
310 
0-100
101-200
201- 
Gatelys u/måler115031,00
Umålt < 1kW115030,00